طراحی سه بعدی و شبیه سازی

طراحی دو بعدی/سه بعدی تخصصی(توسط تیم حرفه ای معماری و مهندسی) باجزییات کاملا اجرایی و بکارگیری نرم افزاری های AutoCAD/3Dsmax/Rhino/Revit جهت همکاران و سازندگان، معماران ،مجریان ساختمان و آنانی که تمایل دارند شبیه سازی از محیط و پروژه پیش از اجرا داشته باشند. “بران شدیم مطابق با  سلیقه،بودجه و هماهنگی کامل با شما این نیاز را در دقیقترین و بکرترین حالت ارائه دهیم.”